logo

INTRODUCTION / GIỚI THIỆU
Wetoday.vn

We are wetoday.vn - A CONNECTING SPACE FOR VIETNAMESE INDUSTRIAL COMMUNITY. “WE” was established and operated by Halana, aiming at building a strong Vietnamese industrial community, in order to share mutual knowledge, skills, experience and thrive together. “WE” is collaborating with a number of guest writers, who are experts in technologies, business management and other related fields, so as to utilize their expertise for the development of Vietnam’s industry.

Chúng tôi là wetoday.vn – MẠNG XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. “WE” được thành lập và vận hành bởi Halana, nhằm xây dựng một Cộng đồng Công nghiệp Việt Nam vững mạnh. Đồng thời, là nơi chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. “WE” đang hợp tác cùng các tác giả, chuyên gia trong các lĩnh vực Công nghệ, Quản trị và các lĩnh vực liên quan nhằm lan toả giá trị cho sự phát triển của Công nghiệp tại Việt Nam.

logo